Regulamin

sklepu internetowego papierowauliczka.pl
obowiązujący od dnia 29 grudnia 2022r.

§ 1
Definicje
 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca – Papierowa Uliczka Agnieszka Bieńkowska, ul.Unruga 111a/8 81-153 Gdynia, NIP 958-142-90-27, REGON: 220585510
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym papierowauliczka.pl
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Konto – tworzone w czasie rejestracji w Sklepie indywidualne konto Klienta, w którym gromadzone są podane przez niego dane oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia.
 9. Produkty – dostępne w Sklepie produkty cyfrowe, przeznaczone do samodzielnego wydruku. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Produkty sprzedawane w sklepie są treścią cyfrową nie wysyłaną na żadnym nośniku materialnym.
 10. Newsletter – gazetka elektroniczna wydawana przez Sklep.
§ 2
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Papierowa Uliczka dostępny pod adresem internetowym papierowauliczka.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Bieńkowską, ul. Unruga 111a/8 81-153 Gdynia
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu.
 3. Sprzedawca, w ramach Sklepu, sprzedaje produkty cyfrowe, w postaci plików graficznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a które przeznaczone są do samodzielnego pobrania i wydrukowania.
 4. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami końcowymi.
 6. Sklep nie korzysta ze spersonalizowanego mechanizmu plasowania produktów
 7. Opinie w sklepie są moderowane pod kątem ewentualnych wulgaryzmów. Dodanie opinii jest możliwe po podaniu numeru zamówienia, dzięki któremu weryfikowane jest pochodzenie opinii od faktycznego Klienta.
 8. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Agnieszka Bieńkowska, ul. Unruga 111a/8 81-153 Gdynia; adres e-mail: sklep@papierowauliczka.pl
§ 3
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

2. Do pobrania zakupionego Produktu niezbędne są:

 • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • odpowiednia ilość miejsca (określona w parametrach technicznych produktu) w lokalizacji wskazanej przez Klienta w trakcie pobierania tj. w przestrzeni dyskowej urządzenia końcowego lub w chmurze.

3. Do otwarcia zakupionego Produktu niezbędne są:

 • przeglądarka plików .pdf,
 • jeśli produkt dostarczony jest w formie skompresowanego folderu – program do rozpakowywania archiwum zip,
 • urządzenie drukujące monochromatyczne lub kolorowe – zgodnie z informacją zawartą w parametrach i wymaganiach technicznych Produktu,
 • papier – zgodnie z informacją zawartą w wymaganiach i parametrach technicznych Produktu.

4. Wszystkie wymagania techniczne dotyczące pobrania i korzystania z Produktu, w tym również wymagania dodatkowe, specyficzne dla danego Produktu, znajdują się w jego opisie – na karcie: parametry i wymagania techniczne.

§ 4
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca, w ramach Sklepu, świadczy bezpłatnie na rzecz Klienta następujące usługi elektroniczne:

 • usługę elektroniczną, która polega na umożliwieniu zawarcia Klientowi ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci plików graficznych oferowanych w Sklepie. Do zawarcia tej umowy Klient nie musi posiadać konta w Sklepie;
 • umożliwia założenie Klientowi konta w Sklepie;
 • utrzymywanie konta w Sklepie, jeśli Klient skorzystał z możliwości jego założenia;
 • umożliwia Klientowi zapisanie się na Newsletter

2. Informacje o nieprawidłowym funkcjonowaniu usług elektronicznych można przesłać na adres admin@papierowauliczka.pl

§ 5
Własność intelektualna

1. Produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu są własnością intelektualną Sprzedawcy i są objęte ochroną prawną i autorską, w myśl Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
2. Niedopuszczalne jest naruszanie praw autorskich przysługujących sprzedawcy, w tym m.in. rozpowszechnianie, modyfikowanie, dalsze odsprzedawanie, wypożyczanie, odstępowanie, publikowanie, korzystanie publiczne oraz usuwanie podpisu twórcy, chyba że Sprzedający wyraził na to pisemną zgodę. Dotyczy to zarówno wersji cyfrowej Produktów oferowanych przez Sklep, jak i wersji drukowanej. Stanowi to naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością prawną.
3. W ramach nabycia Produktu Klient zobowiązuje się do wykorzystywania wersji cyfrowej, jak również wersji drukowanej zgodnie z udzieloną licencją.
4. Licencja na korzystanie z Produktu udzielana jest na czas nieograniczony i obejmuje przechowywanie, korzystanie i drukowanie na potrzeby własne.
5. Licencja jest dołączana do każdego zakupionego Produktu.

§ 6
Zabezpieczenia
 1. Sprzedawane Produkty zabezpieczone są hasłem lub indywidualnym dla każdego zamówienia znakiem wodnym.
 2. W przypadku zabezpieczenia hasłem, znajduje się ono w dołączonej do Produktu licencji. Aby otworzyć Produkt należy wpisać hasło z licencji.
§ 7
Konto w Sklepie
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień nie wymaga zakładania konta.
 2. Założenie konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
 3. Aby założyć konto w Sklepie, należy dokonać rejestracji poprzez podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail.
 4. Akceptacja regulaminu w trakcie zakładania konta jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia i posiadania konta.
 5. Pierwsze hasło do konta zostanie wygenerowane automatycznie.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji, na podany w nim przez Klienta adres poczty e-mail Sklep wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji i hasłem do konta.
 7. Klient może zmienić hasło na własne. Proszony jest wówczas o uzupełnienie swoich danych tj. imienia i nazwiska.
 8. Sklep utrzymuje konto Klienta bez żadnych opłat.
 9. W każdej chwili Klient ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć konto poprzez opcje dostępną po zalogowaniu.
§ 8
Zawieranie umowy

1. W celu złożenia zamówienia należy:

 • wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • będąc na stronie Koszyka, kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
 • zalogować się na swoje konto, jeśli Klient takie posiada lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia;
 • zaakceptować regulamin. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia dokonanie zakupu;
 • Kliknąć przycisk “Zapłać”;
 • Wybrać sposób płatności i opłacić zamówienie;

2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania zamówienia. Z chwilą wysłania potwierdzenia przez Sklep powyższej wiadomości, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Dostępne metody płatności to płatności BLIK i szybkie przelewy internetowe. Płatności obsługuje: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, w ramach usługi Integratora Płatności Paynow.
4. Po wybraniu metody płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zakupu.
5. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną na adres e-mail, która potwierdza realizację zamówienia.
6. Ceną obowiązującą jest cena podana w Koszyku podczas składnia zamówienia w Koszyku.

§ 9
Dostawa
 1. Dostawa zamówionego Produktu następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od dokonania przez Klienta płatności.
 2. Dostawa Produktu na adres e-mail Klienta jest bezpłatna.
 3. Dostawa zakupionego Produktu następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty e-mail podany przez Klienta. Wiadomość ta zawiera linki, które umożliwią Klientowi pobranie Produktu i licencji. Kupujący powinien kliknąć w otrzymane linki i pobrać pliki.
 4. Linki do pobrania ważne są 60 dni od zawarcia umowy i umożliwiają trzykrotne pobranie pliku.
§ 10
Odstąpienie od umowy
 1. Każdy klient tj. Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz inny podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy także jeśli treść cyfrowa nie zostanie dostarczona niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. Klient może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
 5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać tutaj (format .pdf / format.doc), nie jest to jednak konieczne.
 6. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres Sprzedawcy lub wysyłać je na adres poczty elektronicznej sklep@papierowauliczka.pl
 7. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 8. Klient niezwłocznie otrzyma od Sprzedawcy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeśli takie wystąpiły.
 11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 11
Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad i zgodne z umową.
 2. Jeśli Produkt jest niezgodny z umową to Sklep ponosi odpowiedzialność.
 3. W przypadku niezgodności z umową zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając swoje żądania lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą może nastąpić np. pocztą elektroniczną sklep@papierowauliczka.pl lub pocztą tradycyjną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient ma możliwość skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/

2. Konsument może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , która służy pozasądowemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

§ 13
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Zakres i cel przetwarzania Danych Osobowych oraz wykorzystywania plików cookies określony jest w Polityce Prywatności i Cookies.

§ 14
Newsletter

1. Klient dobrowolnie może zapisać się na Newsletter.
2. W Newsletterze znajdują się informacje o dostępnych w Sklepie Produktach, promocjach i nowościach. Jest on wysyłany okresowo do Klienta, na podany przez niego adres e-mail.
3. Zapisanie się na Newsletter może nastąpić w dowolnym momencie i polega na wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera.
4. Newsletter może zawierać informacje handlowe Sklepu lub jego partnerów, na co Klient dobrowolnie wyraża zgodę w momencie zapisywania się na Newsletter.
5. W każdej chwili Klient może zrezygnować z Newslettera a także cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
6. Aby zrezygnować z Newslettera Klient może: kliknąć w link, który znajduje się w przesłanym do niego Newsletterze, skontaktować się ze Sprzedawcą np. wysłać wiadomość e-mail na adres admin@papierowauliczka.pl

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do dokonania zmian regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie zmienionej wersji regulaminu na stronie Sklepu.
2. Zmiana regulaminu w żadnym przypadku nie wpływa na umowy zawarte w Sklepie przed zmianą regulaminu.
3. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od dnia 29 grudnia 2021 roku